top of page

Algemene Voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk contract tussen een individuele gebruiker en Flexco Transport met betrekking tot het gebruik van de website en diensten van Flexco Transport. Werk deze richtlijnen bij volgens het specifieke beleid van Flexco Transport.

Algemene Voorwaarden Flexco Transport B.V.

Laatst bijgewerkt: [18-11-2023]

Artikel 1: Definities

1.1. Onder "Flexco Transport" wordt verstaan: Flexco Transport B.V., statutair gevestigd te [Boerhaavelaan 40, 2713 HX Zoetermeer], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [77977874].

1.2. "Klant" verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de expeditie- en douanediensten van Flexco Transport. ​

 

Artikel 2: Diensten

2.1. Flexco Transport biedt een breed scala aan expeditie- en douanediensten, waaronder maar niet beperkt tot inklaring, wegvoering, en aanverwante logistieke activiteiten.

2.2. De klant erkent de diensten zoals gespecificeerd in de afzonderlijke overeenkomst of offerte. ​

 

Artikel 3: Tarieven en Betaling

3.1. De tarieven voor de aangeboden diensten worden uitdrukkelijk vermeld in de offerte of overeenkomst.

3.2. Betaling dient te geschieden binnen [5] werkdagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. ​

 

Artikel 4: Douaneformaliteiten

4.1. Flexco Transport zet zich in om alle noodzakelijke douaneformaliteiten tijdig en accuraat af te handelen, conform de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving.

4.2. De klant verstrekt volledige en juiste informatie, benodigd voor een correcte afhandeling van douaneformaliteiten. ​

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. Flexco Transport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van zijn diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. 5.2. De totale aansprakelijkheid van Flexco Transport is beperkt tot het bedrag dat is gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Flexco Transport.

 

Artikel 6: Geheimhouding

6.1. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie en zullen deze niet aan derden openbaren. ​

 

Artikel 7: Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

7.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Flexco Transport is gevestigd. ​

 

Artikel 8: Wijzigingen ​

8.1. Flexco Transport behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking [30] dagen na bekendmaking. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen.

bottom of page